Meteen naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Definities

Wiver Webdesign & Display Advertising, WIVER BV: ontwerpbureau voor webdesign, webtoepassingen op maat, grafisch ontwerp, ontwerpbureau voor digital signage toepassingen met bijhorende installatie met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112E. Ondernemingsnummer: BE 0693.789.827.

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Digital signage productie: een samenhangend geheel van digitale beelddragers, digitale media players WDS, server en bijbehorende software, digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door WIVER vervangen of invoegen van de door de opdrachtgever aangeleverde teksten, artikelen, afbeeldingen,structuur in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WIVER een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer diensten van WIVER Webdesign & Display Advertising.

Toepasbaarheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke opdracht of overeenkomst van of met WIVER Webdesign & Display Advertising.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever tegenover derden zijn voor WIVER niet bindend en niet van toepassing.

Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege WIVER gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WIVER schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

Een aanbieding of offerte gedaan door WIVER heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door WIVER zijn persoonlijk gericht aan de opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van WIVER Webdesign & Display Advertising, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door WIVER Webdesign & Display Advertising. Opdrachtgevers waar WIVER in het verleden reeds prestaties voor leverde (en dewelke dus reeds een factuur betaalden) genieten een soepelere aanpak. Eens deze opdrachtgevers alle nodige materialen voor aanpassing/opbouw van de website/applicatie aangeleverd hebben, wordt dit eveneens beschouwd als een overeenkomst. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, ertoe gehouden het voorschot te betalen. WIVER behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is. 

Aansprakelijkheid en overmacht

In geen geval is WIVER aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van opdrachtgeveren en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.

Voor zover WIVER bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden voor o.a. Internet connectie / domeinnamen / forwarding / mailing / website / webruimte, waarop weinig of geen invloed kan uitgeoefend worden, kan WIVER dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval door technische of andere storingen, voortkomend uit deze relaties met WIVER of het verbreken ervan.

WIVER is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er ook van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. Wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk order geeft tot het verwerken van eender welk beeld- of muziekfragment, illustratie, tekening, document, tekst of foto voor de productie, impliceert dit dat hij daartoe een schriftelijke toestemming heeft bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van WIVER Webdesign & Display Advertising.

WIVER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WIVER als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WIVER alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en WIVER geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WIVER tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

Uitbreiding inzake digital signage producties: De verantwoordelijkheid van WIVER blijft als tussenpersoon beperkt tot het correct leveren van de door de opdrachtgever gegeven en goedgekeurde opdracht. Eventuele fouten bij verschijningen in de media evenals het niet of laattijdig verschijnen ervan vallen niet onder de verantwoordelijkheid van WIVER De opdrachtgever is en blijft uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de gegeven opdracht.

Betaling-, uitvoering- en protesttermijnen

Alle facturen voor geleverde diensten, hetzij opbouw, onderhoud, advies of andere diensten moeten binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald worden bij middel van overschrijving op het rekeningnummer dat op het factuur vermeld staat. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. Bij gebreke aan enig protest binnen de 8 dagen na factuurdatum dienen de facturen als definitief beschouwd te worden. Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat alle bedragen die niet betaald zijn 30 dagen na factuurdatum, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest op basis van de nationale discontovoet in België, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Tevens wordt onherroepelijk overeengekomen dat een eenvoudige vertraging in de betaling de opdrachtgever van rechtswege verplicht tot een forfaitair bedongen vergoeding van 10% der hoofdsom, met een minimum van € 62 ten titel van schadevergoeding voor schade door WIVER ondergaan doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen. (art 1150 & 1229 B.W.)

WIVER heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake de verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen verzuimt. WIVER zal de opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding. WIVER verbindt zich er wel toe om bij grote afwijkingen op de ingelichte uitvoeringstermijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen.

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten of diensten te melden aan WIVER Webdesign & Display Advertising. Indien de betwisting gegrond is zal WIVER deze gebreken verhelpen. Wanneer aan WIVER binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Betwistingen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Uitbreiding inzake digital signage producties: Alle producten en diensten worden geleverd aan de prijzen gangbaar op het ogenblik van de bestelling. Alle bijkomende prestaties, die niet in het contract vermeld zijn maar betrekking hebben op diezelfde opdracht, zullen extra gefactureerd worden.

Verwerking van persoonsgegevens

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt WIVER Webdesign & Display Advertising, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door WIVER tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat WIVER toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: wim@wiver.be. De opdrachtgever kan en mag ten allen tijde persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door deze opdracht te versturen naar wim@wiver.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Eigendom

Al het door WIVER vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WIVER niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door WIVER ontworpen websites of toepassingen.

Het eigendom van de door WIVER verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van WIVER Webdesign & Display Advertising, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan WIVER hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding bedingen.

Alle e-mailadressen aangeleverd en verzameld via een database van een opdrachtgever blijven steeds eigendom van de opdrachtgever in kwestie.

Uitbreiding inzake digital signage producties: Alle producties gerealiseerd door WIVER zijn en blijven eigendom van WIVER en mogen door de opdrachtgever slechts gebruikt worden voor het doel en het project waarvoor zij werden gemaakt. Deze gebruiksrechten worden verleend enkel na betaling van de factuur.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WIVER en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Alleen de rechtbank van Antwerpen, België, naar onze keuze, is bevoegd.

DISCLAMER

Disclaimer

Deze website is eigendom van WIVER Webdesign & Display Advertising

Bedrijfsgegevens:

WIVER Webdesign & Display Advertising, WIVER BV

Tabakvest 112E, 2000 Antwerpen

Tel: 0478/54.72.24

Mail: info@wiver.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0693.789.827

Door het gebruik van de website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Doel van deze website

Het doel van deze website is om iedereen kennis te laten maken met de diensten en producten van WIVER Webdesign & Display Advertising.

Eigendomsrechten tekst- en beeldmateriaal

De inhoud van deze website, zijnde foto’s, logo’s, teksten, tekeningen, data, bedrijfsnamen, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WIVER of rechthoudende derden. Deze zijn enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, publicatie, verkoop, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij stellen alles in het werk om de inhoud van deze website steeds zo correct en volledig mogelijk te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kan u steeds contact met ons opnemen ter correctie van de aangeboden informatie.

Alle verstrekte inhoud is van algemene aard en kan dus niet als advies worden beschouwd.

Wij trachten deze website zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden, al bieden we geen garanties op de correcte werking ervan. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk onbereikbaar is omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen. WIVER kan dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website.

WIVERk an in geen geval tegenover wie dan ook voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, aansprakelijk gesteld worden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Dit betekent echter niet dat wij de inhoud daarvan goedkeuren en/of controleren. WIVER kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik ervan. Wij raden aan steeds de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld bij het verlaten van deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent.

Privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom is de meeste informatie op onze website beschikbaar zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet achterlaten. Wanneer u contact wenst op te nemen is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om uw vragen vlot te kunnen beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Gebruik van cookies

 

Deze website kan gebruik maken van cookies om de werking van de website te verbeteren. Wanneer u niet wenst dat deze tijdelijke cookies op uw computer wordt geplaatst, kan u dit uitschakelen bij uw browserinstellingen. Indien cookies worden gebruikt, verzamelen zij geen demografische gegevens over de bezoeker.